in

ދިވެހި ތާރީޚު: ކޭލަކުނު ފަޅުވުމާއި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު!
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ސުން ޒޫ އާއި ޚާލިދު ބިން ވަލީދުގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްތިރާޖީތައް

 48 އަހަރު ކުރިން "ވީނުވީއެއް ނޭނގި" މާލެއިން ގެއްލުނު ވައިކަރަދޫ ސައީދުގެ ވާހަކަ!