in

ދިވެހި ތާރީޚު: ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައިގެ ތާރީޚު!        ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުރަހާގޭ ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރަކީ ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައިގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ހޯއްދަވައިގެން، އެވާހަކަތައް ފަރިތަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ތިލަދުންމަތީ މީހުން ތުޅުތައް މުގުހުރި ހާދިސާ

ފަޚުރުވެރި ކިއުބާ ދަތުރުފުޅު