in

ދެ ފިރިހެނުންދެކެ އެއްފަހަރާ ލޯބިވެ، ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރަން ނޭނގުނު އަންހެނަކަށް މެދުވެރި ހިތްދަތި ގޮތުގެ ވާހަކަ-އޭނާ އުޅުނީ ދެ ޒުވާނަކު ދެކެ ލޯބިވެގެންނެވެ. ދެޒުވާނުން ދެކެވެސް އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކައިވެނިކުރާނީ ކާކާކަމާއި ވަކިވާންވީ ކާކާކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އޭނާއަށްވީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށެވެ. 
ކިތަންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވީނަމަވެސް އެއްވެސް އަންހެނެކަށް ދެފިރިން ހުއްދަނުވާނެކަމާއި ކައިވެނިކުރަންޖެހޭނީ އެކަކާކަމާއި އެކަމަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު

ކްރިކެޓްގެ ތަށި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އުފުލާލުމުން މޯދީ އެނބުރިވަޑައިގެންފި!