in

ލިބޭ އާމްދަނީ އެކުގަ އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން އަތްމަތި ދަތިޙާލުގަވެސް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް އުންމީދުކުރި މީހަކަށް ލެއްވެވި ރަހްމަތުގެ ވާހަކަ-އަހަރެންނަކީ ލިބޭ މުސާރައިން ކިރިޔާ ދެކޮޅުޖެހޭ މީހެކެވެ. 2 ދަރިންނާއި އަނބިމީހާ ބެލެހެއްޓެނީ ހަމަކިރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ. އެއީ ލިބޭ މުސާރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އިސްރާފްނުކޮށް އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ދިރިއުޅޭތީއެވެ. އަހަރެން އަބަދުވެސް އުންމީދުކުރަމުން އައީ އަތްމަތި ތަނަވަސް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. 
އެއިރު ދޮށީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރާއި ދެވަނަބުރާއި ދެމެދު ދޫކުރި ފުލެޓްތައް ރިވިއު ކުރަނީ!

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރެއްވުން: ސަޢީދު