in

ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މިކަންކަން ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ތަފާތު ހިޔާލުގެ މީހެކެވެ. ދެމީހެއްގެ ހިޔާލު އެއްގޮތްވުމަކީ ނުވަތަ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ހުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ހަމަނިދި ހޯދުމަށް ނޭވާލުން

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ދިވެހީންނަށް ތަޢާރަފުވިގޮތް