in

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމެއް ނުކުރާނަން، ރިވިއު ކުރާނަން: ހައިދަރު


ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ލިސްޓުތައް އަލުން ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް، އައު ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޕީޖީ ޝަމީމް ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް ލައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިފުޅަށްޓަކާ ޒުވާން ޢުމުރު ޤުރްބާންކުރި މައެއްގެ ވޭނީ އިޙްޞާޞްތަކާ އާދެސް- ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ އުފަލުގަ ދިރިއުޅެވޭނެ! އިން ޝާ ﷲ