in

ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލާނަން، ނަމަވެސް ބިން ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުވެދާނެ: ހައިދަރު


ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން އާންމުންނަށް ދީފައިވާ ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލައްވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޯތި ދީފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށް އައު ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ހައިދަރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމުދަނީ 6 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުން: ސަރުކާރު

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ދެފައިން ވާގިދިއައިމަ އެއްލާލާފަ ދިއަ ބައްޕައަށް ނުހިނގުނީމާ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އައި ބައްޕައެއްގެ ޥާހަކަ-