in

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް – ފިރުޒުލް


ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ބަލިވެ ހޮސްޕިޓަލުގަ ބޭއްވުމުން އެއްލައިލި ފިރިއަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ދެރައާ އަންހެންމީހާއަށް ލިބުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-