in

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސް ކޮށްފިއެވެ.
6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަޤްވާވެރި މާމައަކު މަރުވުމަށްފަހު ހުވަފެނުގައި ދިން އިރުޝާދަށް ޢަމަލުކުރުމުން ހެޔޮލަފާ އަންތބެއް ލިބި އޭނާގެ ސަބަބުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓް މަނާ ކުރަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި!