in

ސިފަހުތުރުވެފަ ޒަމާނީ ތަހްޒީބަށް ލޯބިނުކުރާތީ ވަރިކޮށް ފޮނުވާލަން މަންމަ މަޖުބޫރުކުރި އަނބިމީހާ ހަމައެމަންމައަށް އަގުބޮޑު ޖަވާހިރަކަށްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑު ކައިވެނިކުރީވެސް މަންމަގެ ނުރުހުމުގައެވެ. އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ކައިވެނިކުރުމުން މަންމަގެ ވިސްނުން ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވީ އެހެނަކުން ނޫނެވެ. ކައިވެނިކުރީންސުރެ މަންމަ ދިއައީ ކައިވެނި ރޫޅާލައި ތަހްޒީބު ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރަން ބާރުއަލަމުންނެވެ. 
އަނބިމީހާގެ ކުށަކީ އޭނާއަކީ ރަށްފުށު ކުއްޖަކަށްވެފައި ސިފަ އެހައި ރީތިނޫންކަމެވެ. މިހާރުގެ ތަހުޒީބު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު އުމުރުފުރާ: 16 އަހަރުން ދަށް