in

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެެރިޔާ ރައީސް މުއިއްޒު ސިފައިނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ވަނީ ހާއްސަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ގޭގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ހެޔޮލަފާ އަންތބަކު މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ނެތް ހާލަތުގައި ރިޔާސަތަށް އެރުވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވާލައިފި!