in

ޑީސީޕީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމައިފިޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ.ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ އަލީ ޒާހިރު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި