in

“ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް”


ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އޯއެމްއޯ) ފެށުމަށް މަޖުބޫރު ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ވަޒީރުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި!