in

ޕީޖީ އޮފީހަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހެޅުމުން، 10 މިނިޓް ތެރޭ ރެކޯޑު ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފިޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް، 10 މިނިޓު ތެރޭ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޕީޖީ އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ޕީޖީން އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ކުށުގެ ރިކޯޑް 10…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފަލަސްތީނުގެ ހަމަޖެހުމަށް ދެ ގައުމު އެކުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު