in

ޕީޖީ ޝަމީމް ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް ލައިފި


ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.
އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމެއް ނުކުރާނަން، ރިވިއު ކުރާނަން: ހައިދަރު