in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޭނުންވާހައި ކަމެއްކޮށްދިނުމުންވެސް އަނބިމީހާގެ ލޯތްބެއް ނުލިބުނެވެ! ލޯބި ލިބުނީ ލޯތްބާ އަޅާލުން ދިނުމުންނެވެ!: ޚާލިދުއަޅުގަނޑަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި މީހަކީމެވެ. ކައިވެނިކުރީވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހުގައިވެސް އައީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަނބިމީހާއަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައިދެމެވެ. ދަރިން ލިބުމުން ދަރިންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަންކަންވެސް ކޮށްދެމެވެ. ރީތި ގެއެއް އަޅައި އެމީހުން ދިރިއުޅެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ

ޚަލީލު ސަހަރުގައި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ފަރުވާ ނުލިބި އޮވެ މަރުވެއްޖެ