in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ގޭގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ހެޔޮލަފާ އަންތބަކު މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރު ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭނަމެވެ.
އެވާހަކައިގައިވާގޮތަކީ އަންހެނެއްގެ ހުރީ އެންމެ މާމަދަރިއެކެވެ. މާމުސްކިޅިވިދުވަހު ދެމަފިރިން ބޭނުންވީ އަވަހަށް މާމަ މަރައިލާށެވެ! މާމަގެ ގެ ލިބިގަތުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހެންވެ އޭނާއަށް ކާކަށް ނުދެއެވެ. ބުނަނީ ޑޮކްޓަރު މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާތުގައި ބަހައްޓަނީ ރީތި މާތަކެވެ. ނަމަވެސް އެއިގެ ވަސްޖެހުމުން ފުރާނައަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެެރިޔާ ރައީސް މުއިއްޒު ސިފައިނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި