in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކައިވެންޏަށް އެދުނު މީހާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދަށްވުމުން ލަދުގަންނަވާލި އަންހެނަކަށް ކުރަންޖެހުނު ހިތާމައިގެ ވާހަކަ-އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް އަހަރެން ފެނުމުން ކަޅިއަޅާ ފިރިހެނެކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އޭާއަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެމެވެ. އަހަރެންނަށް އެނގޭ ގޮތުން އޭނާއަކީ ކޮންމެވެސް ރިޒޯޓެއްގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ އެއާޕޯޓަށް ފަތުރުވެރިން އައުމުން ރިޒޯޓުގެ ލޯންފަހަރަށް އަރުވާފައި ފޮނުވާލުމެވެ.  
އަހަރެން އަބަދުވެސް އުންމީދުކޮށްގެން ހުންނަނީ ވަރަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢު