in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކާކުކަން ނޭނގިހުރެ ވަޒީފާގަ ގެންގުޅުނު ދަރިފުޅާ ބެހެން އުޅުމުން “ތިއައީވެސް މަންމަގެ ނުބައިކަމުން ޖެހިފަހުރި ބައްޔެއްތޯ؟” ސުވާލުކުރި ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ-އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ ފައިސާ އާއި ބާރެވެ! އޭނާ ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުވުމެވެ. އެއީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމަށް އަރައިގަތުންނަމވެސްމެއެވެ.
އޭނާއަކީ ވަރަށް ހަރުކަށި މީހެކެވެ. މުވައްޒިފެއްގެ އިހްމާލުން ކިތަންމެ ކުޑަ ކުށެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ވަގުތުން އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އޭނާގެ އާދައެކެވެ. އެހެންކަމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަންމަ ނިޔާވުމުން ބައްޕަގެ ލޯބިން މަޙްރޫމްވި އަންހެން ކުއްޖަކު ބައްޕަގެ ލޯބި ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންފެށުމުން ދެބަފައިންނަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް