in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެނަކަށް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ހަމަކިރިޔާ ސަލާމަތްވެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ- ހޭލުންތެރިވާން އެބަޖެހޭ!އެއްރެއެއްގެ ދަންވަރެވެ. ހަނދާންވާގޮތުން 2 ވެސް ޖަހައިފާނެއެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި އޮތް އެކުވެރިއެއްގެ ޙާލު ސީރިއަށްވުމުން އެތަނުގައި ތަންކޮޅެއް ގިނައިރު މަޑުކުރަންޖެހުނު ރެއެކެވެ. ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ބިއްލޫރިޖެހިގެއާ ހަމައިން ސައިކަލް ހުއްޓިފައި ސްޓާޓެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ ސައިކަލް ޕާކުކޮށްފައި ހިނގާފައި އަންނަނިކޮށް ޕަރައިވެޓް ކާރެއް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގޯތި މަޝްރޫއު ރިވިއު ކުރަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ނިޔަތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ: މިނިސްޓަރު

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި