in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އެކުވެރިޔާގެ ފިރިމީހާ ޖަހައިގަތުމުން އަންހެނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރައާ ހިތްދަތިކަމުގެ އިތުރުން އަތުގަހުރި ފައިސާކޮޅުވެސް ގެއްލުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-އައިނަ އާ ޖީހާނަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ޖީހާން ކައިވެނިކޮށްގެން އުފަލުގަ އުޅޭތަން ފެންނަން ފެށުމުން އައިނަ އެކަމަށް އުފާކުރީއެއް ނޫނެވެ. ހަސަދަވެރިވީއެވެ. އެހެންވެ އައިނަ ދިއައީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ޖީހާންގެ ފިރިމީހާ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 
އައިނަ އަށް އަބަދުހެން ފެންނަނީ ޖީހާން އުފަލުން ހެވިފައި ހުންނަތަނެވެ. ފިރިމީހާ އާއިބެހޭ ގޮތުން މާގިނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިންޑިއާގެ ޓަނަލުގައި ތާށިވި މީހުން ހޮޑުލައި ބަލިވަނީ, ހަފްތާއެއްވީ އިރުވެސް ނުނެރެވޭ!

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުނުވެ ގޮސް ސައިކަލުތަކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ