in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފާފަތައްގިނަވެ ދެރަވީވަރުން އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެވުނު ވަގުތު މަންމަގެ ދުޢާ ނޭފަތުންވަދެ ކިނބިއްސެއް އެޅުވުމުން ހިނގި އާދައާޚިލާފް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ-މީހަކު އެއްރޭ ގޭގެ ބެލަކަނީގަ ހުރެގެން ވިސްނަމުން ދިއައެވެ. “ސުބްހާނަﷲ! އަހަރެންނަށް ހާދަގިނަ ފާފަތަކެއް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެން ސަލާމަތެއް ނެތެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރެވިއްޖެއެވެ. ބަނގުރާ ބޮވިއްޖެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވައިއެޅިގެން ނުވާނެ މީހުންނާއިއެކު ފާހިޝް ޢަމަލުތައްވެސް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ނުވިތާކަށް ވައްކަންކުރަމުންގޮސް މައިންބަފައިންގެ މުދަލުންވެސް ވައްކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާ

ހަމަލާ ހުއްޓާލަން ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުން ގޮވާލާ އަޑު ދުނިޔެއަށް އިއްވަން ޖެހޭ: އީވާ