in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިއަކު ނުލިބިގެން ފަންޑިތަހެދުމުން ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ބައްޕައަކާ ދިމައެއް ނުވި!އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިންނަކީ ވަރަށް ލޯބިން ދިރިއުޅެމުން އައި ދެމަފިރިންނެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލައަކަށްވެފައި އޮތީ ދަރިއަކު ނުލިބޭ ކަމެވެ. ދަރިއަކު ލިބޭތޯ ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދިއައީ ކުރަމުންނެވެ. 
އެހެން އުޅޭތާ 7 އަހަރު ބައްދަލުވި މީހަކު ބުނެގެން ފަންޑިތަހަދާ މީހެއްގެ ގާތަށް ދިއައިމެވެ. އޭނާ އެކުރާކަމެއް ކުރަންފެށިތަނާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ފުރަންޖެހިގެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ނާޒިމް ސައްތާރު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް, ޕީޖީން އެދިގެން ބާތިލުކޮށްފި

މުއިއްޒު އިންތިހާބުވި ފަހުން ދިން ފްލެޓުވެސް ބިމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ހައިދަރު