in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިފުޅަށްޓަކާ ޒުވާން ޢުމުރު ޤުރްބާންކުރި މައެއްގެ ވޭނީ އިޙްޞާޞްތަކާ އާދެސް- ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ އުފަލުގަ ދިރިއުޅެވޭނެ! އިން ޝާ ﷲއަޅުގަނޑަކީ ފަޤީރު ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެނަކީމެވެ. ނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ކުޑަބިންކޮޅެއް ލިބިފައި އޮތުމުން މީހުންނަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތްކޮށްދީގެން ދިރިއުޅެމުން އައި އަންހެނަކީމެވެ.
ޢުމުރުން 20 އަހަރުގައި ބައްދަލުވި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފަދަ ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނިކުރީމެވެ. ދިރިއުޅެމުން އައީވެސް ހަމަ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. ކައިވެންޏަށް 3…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގެދޮރުވެރިޔާގެ ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމެއް ނުކުރާނަން، ރިވިއު ކުރާނަން: ހައިދަރު

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނީ ސައިފް