in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ފިރިއަކު ލިބެންއޮއްވައިވެސް އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ހިތުގަ ނުޖައްސަން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލި އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއަދާކުރަނީ ކޮންސްޓަރްކްޝަން ކުންފުންޏެއްގައެވެ. އެތަނުގެ ވެރިމީހާގެ އަންހެނުންނަކީ އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ އަންހެނެކެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ކުންފުނި ހިންގާ ވެރިއަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނަމަވެސް ކުންފުނި ހިންގަނީ އަނބިމީހާގެ ޢާއިލީ ތަނަވަސްކަމާއިވެސް އެކުގައެވެ. ދެމަފިރިންގެ ޢާއިލީ ފައިސާއިންނެވެ. 
އެއްދުވަހަކު ހަވީރު ސައިބޯން ތިބެގެން ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފްލެޓުތަކާއި ގޯތިތަކަށް ހުށައަޅަފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ލިސްޓު ރިވިއުކުރަން ނިންމައިފި

އަމާޒަކީ ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެރުވުން: ސައީދު