in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަޤްވާވެރި މާމައަކު މަރުވުމަށްފަހު ހުވަފެނުގައި ދިން އިރުޝާދަށް ޢަމަލުކުރުމުން ހެޔޮލަފާ އަންތބެއް ލިބި އޭނާގެ ސަބަބުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެމެވެ. ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ މާމައެވެ. މާމަ ގާތު މަންމަ އާއިބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރާއިރަށް ބުނާ އެހެން ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށެވެ. އެހެން ބުނާތީ ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ވަރަށް ކުޑައިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވީ ކަމަށެވެ. 
ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެކަންވެފައި އޮތީވެސް އެހެންނެވެ. އަހަރެން ވިހާފައި މަންމަ ނިޔާވީއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިންޑިއާ އާއި އިދިކޮޅަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި