in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތުއްތު ކުއްޖަކު ބަލައިދޭން ކިޔަވަމުން ދިއަ ކޯސް މެދުކަނޑާލުމުން ލިބުނު ސެޓުފިކެޓާ ވަޒީފާއިން ހިތްފުރި ބަންޑުންވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މައިންބަފައިން އަޅުގަނޑު މާލެގެނައި އިރު އަޅުގަނޑުގެ އުމުރަކީ 22 އަހަރެވެ. އިންމީދަކީ ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމެވެ. އަޅުގަނޑު މާލެ ގެނެސް ބޭލި ގޭގައި އުޅެނީ ވަރަށް މުސްކުޅި ދެމަފިރިއަކާއި އެމީހުންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އެމީހުންނަކީ ވަރަށް ތަނަވަސް ބައެކެވެ. 
މާގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ކައިވެނިކޮށްގެން އަނބިމީހާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މުއިއްޒު އިންތިހާބުވި ފަހުން ދިން ފްލެޓުވެސް ބިމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ހައިދަރު

6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި