in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާއާ ހުރެ ކުށެއް ކުރެވުމުން ޢާއިލާއިން ބާކީކޮށްލި އަންހެނަކަށް އެތައް ބައިވަރު މައިންބަފައިންނާ ތަނަވަސް ފިރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކުށެއް ކުރެވުނެވެ. އެކުށަކީ ލޯބިވެވުނު މީހާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އިތުބާރުކުރެވުނެވެ. އޭނާ އެދޭހައިކަމަކަށް އެއްބަސްވެވުނުކަމެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެއީ ކިތަންމެ ނުބައި ކަމެއް، އަދި ލަދުވެތިކަމެއް ނަމަވެސް ދަރިއަކަށް ބަލިވެއިނުމެވެ. 
އެކަން އެނގުމުން މައިންބަފައިންވެސް އަދި އެކުވެރިންވެސް ބުރަވީ ދަރިފުޅު ވައްޓައިލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމު ދަށްކޮށް، މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުށުގެ ރިކޯޑު 10 މިނެޓް ތެރޭގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި