in

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ


ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ސައިފް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޭނުންވާހައި ކަމެއްކޮށްދިނުމުންވެސް އަނބިމީހާގެ ލޯތްބެއް ނުލިބުނެވެ! ލޯބި ލިބުނީ ލޯތްބާ އަޅާލުން ދިނުމުންނެވެ!: ޚާލިދު