in

ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު – މުސްލިމުންގެ ނަމޫނާ ލީޑަރެއްޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ނ. މަނަދޫއަށް އުފަން، ކޮމާންޑް ސާޖެންޓް މޭަޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަކީ، ހުނަރުވެރި މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ތާރީޚީ ދިރާސީ ލިޔުންތައް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބަޑިހެލުމަކީ ކޮބާ؟

ސުން ޒޫ އާއި ޚާލިދު ބިން ވަލީދުގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްތިރާޖީތައް