in

ޤައުމީ ދިދަ، މިހާރު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުކުރިތާ 54 އަހަރުޤައުމީ ދިދަ، މިހާރު ހުންނަގޮތަށް ބަދަލުކުރިތާ 54 އަހަރުއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ތިލަދުންމަތީގެ ބަތަލު – އުތީމު ބޮޑު ތަކުރުފާނު

މަލިކުގެ ރައްޔިތެކާ އެކީ ވަގުތުކޮޅެއް