in

ޤާނޫނީ ކުށެއް!        އާދައިގެ މަތިން އަތޮޅުވެރިޔާ އުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކިއެކި ކަންކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގައި އަވަދިނެތިއެވެ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި އޮންނަ “ލޭލާގައު”

ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދެއްވުނު 3 މީހެއް