in

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާ


2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރީ 57 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 10 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އީވާ ރިޔާސަތުން ދުރުކުރަން ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފާފަތައްގިނަވެ ދެރަވީވަރުން އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެވުނު ވަގުތު މަންމަގެ ދުޢާ ނޭފަތުންވަދެ ކިނބިއްސެއް އެޅުވުމުން ހިނގި އާދައާޚިލާފް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ-