in

5 ވަގުތު ބަންގީގެ އަޑު އިވޭގޮތަށް ގަޑިބުރު ހުޅުވައިފިމާފަންނު ގަޑިބުރު އަލުން ތަރައްޤީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ.މި ގަޑިބުރު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.‏މިއީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލާފޭރާން ބައުވުމުން ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ކަރުނައަޅަމުންދިއަ އަންހެނަކު ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމުން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ-

މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް