in

6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މިއަހަރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުގެ އިތުރަށް ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން،…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތުއްތު ކުއްޖަކު ބަލައިދޭން ކިޔަވަމުން ދިއަ ކޯސް މެދުކަނޑާލުމުން ލިބުނު ސެޓުފިކެޓާ ވަޒީފާއިން ހިތްފުރި ބަންޑުންވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ސައިފް