in

ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅުން ދީފައިވާ ގޯތިތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!


މި ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ރަނގަޅަށްތޯ ރިވިއު ކުރާނެ ކަމަށާއި، ގުޅިފަޅާއި އެހެން ތަންތަނުގެ އިންފްރާސްޓަރކްޗަރ އަދި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރި މުދާ އިތުރުވި ނަމަވެސް އާމްދަނީ ދަށަށް!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ބަލިވީމާ ތިއޮތީ އެނދުހުރަސްބަލި ޖެހިފަކަމަށް ބުނެ ވަރިކޮށްލާފަ، ގަދަވެ ތަނަވަސްވީމާ ލޯބިވާކަމަށް ބުނި ބައްޕައަކަށް ދަރިފުޅުދިން އަސަރުގަދަ ޖަވާބު!