in

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ


ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީ ކާރަކާއި ތިން ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިގެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގޭގެ ނޯކިރީކުރަމުން ކިޔަވައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ޖާގަހޯދުމުން ދޮންބައްޕަގެ ނުފޫޒުގަ ކިޔަވަން ހުރަސްއެޅި ދަރިފުޅު ކިޔަވައި ޑޮކްޓަރަކަށްވުމުން ސަލާންޖަހަން ދަރިފުޅު ގާތަށް!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯއަނދިރިވުމަކީ ފިރިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ލޮލަށް ދައްކަވަން މެދުވެރިވި ސަބަބުކަމަށްވީ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-