in

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ


ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި ކާރަކާއި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާ ވި 4 މީހަކަށް ހުޅުމާލެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތަނަވަސް މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް!: “އަހަރެން މަރާލަން ކުރި ކަންތަކަށް މާފުކޮށްފީމެވެ! ނަމަވެސް އަނބިމީހާއާއެކު ބޭއްވި ގުޅުމަކަށް މާފެއް ނުދެވޭނެއެވެ!”

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަންމައަށް ބައްޕަކުރި އަނިޔާ ނުލިބެން ބައްޕަ އާ އެއް އުމުރުގެ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-