in

ނަދީމުގެ މަރުގެ ދައުވާގެ ލިބޭ މީހުން ބަންދުކުރަން އަމުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓު


ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން، އެމީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަޖިލީހުގައި އެމްއެންޕީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިއްޖެ

“މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި