in

ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ


ޭނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި ޑިއުޓީ ކުރާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް ކަމަށް އިބްރާހީމް ޢާމިރު އައްޔަނުކޮށްފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު