in

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެެލައްވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑް ކުރައްވަން: މިނިސްޓަރ ފައިސަލް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ބޭނުންފުޅު ވެލައްވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރި ބްރޭންޑް ކުރައްވަން ކަމުގައި މުޅިން އަލަށް އެކުލަވާލި ވިސިޓަރސް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފަޤީރު މުވައްޒިފަކު ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ހެދިގެން ނިކަމެތިކޮށްލުމުން ބަދަލުގައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދި އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ ވަޞިއްޔަތް –

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ޒަރީރު