in

ރައީސް މުޢިއްޒު އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރައްވަން ފެއްޓެވީވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްލޭން ހަދައި ކަރުދާސްވެސް ކުރައްވާފައި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ފެއްޓެވީވެސް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިލިއަނަރުގެ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟: “އަގުބޮޑު ހަދިޔާދޭތީ ފުދިގެން ތިބޭނީ އެއްޗެއްސަށް ދަހިވެތި އަނބިން! ލޯތްބަށް ދަހިވެތި އަނބިންނަށް ލޯބި ނުދޭނަމަ ލޯތްބެއް ނުދޭނެ!”

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހުނުއިރު ތިބި ކުޑަ 2 ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ދުޢާކުރި މަންމައަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-