in

ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާތި: ރައީސް މުއިއްޒުހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ، އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީ ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މިއަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދެ ދަރިން ނިކަމެތިނުކުރުން އެދި ސަލާންޖަހަނިކޮށް ވަރިކޮށް ދަރިންނާއެކު ބޭރުކޮށްލި މީހަކު ބަނގުރޫޓުވެ ގެ ނީލަންކިޔުމުން މޮޔަވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ފަަލަސްޠީން އިޒްރާއިލް ހަނގުރާމަ: ޝަހީދުވާ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު މައްޗަށް