in

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އަދި ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި


ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އަދި ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ބުނެފަ ކައިބޮއި އުޅެވޭނެކަމަށް ބަލައިގެނެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ޖޭޕީއިން ދޮގުކުރިއަސް، ޖޭޕީ އުވާލައި ޕީއެންސީއާ ގުޅުމުގެ ހިޔާލު ގާސިމް އެއްސެވި!