in

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު: ސިޓީތަކާބެހޭ ވަޒީރުރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށާއި، ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯއަނދިރިވުމަކީ ފިރިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ލޮލަށް ދައްކަވަން މެދުވެރިވި ސަބަބުކަމަށްވީ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ސިފަރީތިކުއްޖާ ބާކީވެ، ވަޒީފާއާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކުން ކާމިޔާބުލިބުނު ސިފަހުތުރުކުއްޖާގެ ވާހަކަ-