in

ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން އީސީން އެދިއްޖެ!


އަންނަ އަހަރު ބާއްވަން ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އިލެކްޝަންސް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ހުރިހާ ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގައިގެން ލޯބިވެރިޔާ ގޮވައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހާއަށް ލޯބިވެރިޔާވެސް އަނބިމީހާވެސް ގެއްލުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

އިންޑިއާ ޕާކިސްތާން ވަކިވުމާއެކު ދެފަޅިއަށް ދިޔަ އާއިލާއެއް ބައްދަލުވީ މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުން!