in

ބައްޕަގެ ބޮލުގަ ދަރިއަކު އަޅުވައި ބައްޕަގެ ތަނަވަސްކަމަށްވެރިވެގަންނަން އުޅުނު ދޮންމަންމައެއްގެ ކިބައިން ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރި ކުޑަ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަކީ ވަރަށް ލޯބިން އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ދެމަފިރިންނެވެ. ކަންކަން ދިމާވިގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން މަންމަ އުޅުނީ ބަލިވެއެވެ. 13 ވަނަ އަހަރު މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.
މަންމަ ނިޔާވުމުން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި އޮފީހަށް ވެސް ނުގޮސް 10 ވަރަކަށް ދުވަހު ބައްޕަ ގޭގައި ހުންނެވިއެވެ. އެހައިވެސް ބޮޑަށް އެކަމުގެ ހިތާމަ ބައްޕަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

“މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި