in

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ރޭގަނޑު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި


2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ވަގުތު ރޭގަނޑު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ނެގި ވޯޓުގައެވެ. ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ 34 މެންބަރުން ވޯޓާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިފި!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެން ދަރިފުޅު އިންޑިއާ މީހަކާ އިނދެގެން ޗުއްޓީއަށް ދިއަތާ 17 އަހަރުވީއިރުވެސް ޚަބަރެއް ނުވާތީ ކަރުނައަޅަމުންދާ މަންމައެއްގެ އިޙްޞާޞްތައް-