in

ބަޖެޓުގެ 40 އިންސައްތަ ބަރޯސާކޮށްފައި އޮތީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް، މީ ސަލާން ޖެހުން: އިލިޔާސް


މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށައެޅި ބަޖެޓުގެ 40 އިންސައްތަ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނަށް ބަރޯސާކޮށްފައި އޮތުމަކީ ބަޖެޓުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އޮތް…



އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް: އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތް ނަމަ ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުން