in

ބަޖެޓު ބަހުސް މާދަމާ ނިންމާލަނީ2024 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލަން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، ބަޖެޓް ދިރާސާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކައިވެނީގެ ރޭ އަނބިމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް! ފިރިމީހާ އަނބީމީހާގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން ހަނީ މޫނަށް! ދެން ކަންކަން މެދުވެރިވި ގޮތް- އާދައާ ޚިލާފް ފިލާވަޅެއް!

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީ އަށް ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ